لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
تهران تهران مزایده 1400/01 خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت 1400/07/17 1400/07/20 8 14 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 1400/80 خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت 1400/07/10 1400/07/12 7 14 مشاهده فایل -
هرمزگان بندرعباس مزایده 1400/57 خودرو سبک و سنگین ، موتور سیکلت و قایق 1400/07/10 1400/07/17 8 13 مشاهده فایل -
خوزستان اهواز مزایده 1400/01 خودرو (سبک ، سنگین) 1400/07/04 1400/07/06 8 15 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 1400/74 خودرو (سبک ، سنگین ) موتورسیکلت 1400/07/04 1400/07/06 8 15 مشاهده فایل -
اصفهان اصفهان مزایده 1400/01 خودور سبک و سنگین ، موتورسیکلت 1400/06/29 1400/06/31 8 13 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 133 خودرو (سبک ، سنگین)، موتورسیکلت و ملک 1400/06/28 1400/06/31 8 13 مشاهده فایل -
خراسان رضوی مشهد مزایده 1400/02 خودرو (سبک ، سنگین) ، موتورسیکلت و ملک 1400/06/27 1400/06/29 8:30 13 مشاهده فایل -
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 1400/55 خودرو (سبک ، سنگین) ، موتور سیکلت 1400/06/09 1400/06/11 8 15 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 79 خودرو (سبک و سنگین) ، موتورسیکلت و ملک 1400/05/23 1400/05/25 7 14 مشاهده فایل -