لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
یزد یزد مزایده 1401/68 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/07/14 1401/07/18 8:30 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
آذربایجان شرقی تبریز مزایده 1401/02 خودرو سبک، سنگین، موتورسیکلت و متفرقه 1401/07/14 1401/07/17 8 15 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 1401/137 خودرو سبک و سنگین 1401/07/10 1401/07/12 8 13 مشاهده فایل مشاهده فایل
زنجان زنجان مزایده 1401/01 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/06/28 1401/06/30 9 13 مشاهده فایل مشاهده فایل
مرکزی اراک مزایده 1401/01 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/06/19 1401/06/21 8 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
تهران بزرگ تهران مزایده 1401/01 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/06/05 1401/06/07 8 14 مشاهده فایل -
خوزستان اهواز مزایده 1401/26 خودرو سبک و سنگین 1401/06/05 1401/06/07 8:30 12:30 مشاهده فایل مشاهده فایل
خراسان رضوی مشهد مزایده 1401/02 خودرو سبک و سنگین 1401/06/05 1401/06/07 8:30 13 مشاهده فایل -
آذربايجان شرقي تبریز مزایده 1401/01 سیمان 1401/06/01 1401/06/03 8 14 مشاهده فایل -
مازندران ساری مزایده 1401/01 خودرو سبک و سنگین 1401/06/01 1401/06/03 8 15 مشاهده فایل -