لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 1401/87 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/05/01 1401/05/03 7 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
آذربایجان غربی ارومیه مزایده 1401/01 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/04/20 1401/04/22 9 13:30 مشاهده فایل مشاهده فایل
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 1401/86 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/04/07 1401/04/09 7 14 مشاهده فایل -
یزد یزد مزایده 1401/67 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/04/07 1401/04/09 8 15 مشاهده فایل مشاهده فایل
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 1401/60 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/03/10 1401/03/12 8 14 مشاهده فایل -
هرمزگان بندرعباس مزایده 1401/59 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/03/09 1401/03/11 8 13 مشاهده فایل مشاهده فایل
خراسان رضوی مشهد مزایده 1401/01 خودرو سبک و سنگین ، ملک 1401/02/31 1401/03/04 8:30 13 مشاهده فایل مشاهده فایل
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 1401/85 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/02/17 1401/02/19 7 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
خوزستان اهواز مزایده 1401/03 خودرو سبک و سنگین 1401/02/19 1401/02/21 8:30 15 مشاهده فایل مشاهده فایل
لرستان خرم آباد مزایده 1401/01 خودرو سبک و سنگین ، ملک 1401/02/17 1401/02/19 8 15 مشاهده فایل مشاهده فایل