لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
اصفهان اصفهان مزایده 1401/03 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/10/24 1401/10/26 8 13 مشاهده فایل -
بوشهر بوشهر مزایده 1401/25 خودرو سبک و سنگین 1401/10/17 1401/10/19 8 15 مشاهده فایل -
خوزستان اهواز مزایده 1401/27 خودرو سبک و سنگین 1401/10/17 1401/10/19 8:30 12:30 مشاهده فایل مشاهده فایل
آذربايجان شرقي تبریز مزایده 1401/07 خودرو سبک و سنگین 1401/10/17 1401/10/19 8 15 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 1401/90 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/10/12 1401/10/14 7 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
هرمزگان بندرعباس مزایده 1401/61 خودرو سبک، سنگین، موتورسیکلت و قایق موتوری 1401/10/10 1401/10/12 8 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
خراسان رضوی مشهد مزایده 1401/03 خودرو سبک و سنگین 1401/10/03 1401/10/05 8:30 13 مشاهده فایل -
کرمانشاه کرمانشاه مزایده 1401/03 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/09/28 1401/09/30 8 15 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 1401/138 خودرو سبک و سنگین ، املاک ... 1401/09/20 1401/09/23 8 13 مشاهده فایل مشاهده فایل
فارس شیراز مزایده 1401/78 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/09/19 1401/09/21 8 14 مشاهده فایل مشاهده فایل