لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
تهران تهران مزایده 1400/3 خودرو های سنگین، سبک و موتور سیکلت 1400/11/16 1400/11/19 9 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
کردستان سنندج مزایده 1400 خودرو سبک و سنگین 1400/11/16 1400/11/19 8 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
سیستان و بلو چستان زاهدان مزایده 1400/57 خودرو سبک 1400/11/09 1400/11/11 8 15 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 83 دامداری 1400/11/12 1400/11/18 7 14 مشاهده فایل -
کرمانشاه کرمانشاه مزایده 1400/3 خودرو سبک و سنگین ،ملک 1400/11/16 1400/11/18 8 15 مشاهده فایل -
قزوین قزوین مزایده 1400/02 خودرو سبک و موتورسیکلت 1400/11/09 1400/11/11 8 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
کرمان کرمان مزایده 136 خودرو سبک و سنگین ،ملک 1400/11/10 1400/11/13 8 13 مشاهده فایل مشاهده فایل
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 82 خودرو سبک و سنگین موتورسیکلت و... 1400/10/27 1400/10/29 7 14 مشاهده فایل -
اصفهان اصفهان مزایده 1400/03 خودرو سبک و سنگین 1400/10/27 1400/10/29 8 13 مشاهده فایل -
خوزستان اهواز مزایده 1400/02 خودرو سبک و سنگین و ملک 1400/10/26 1400/10/29 8:30 14:30 مشاهده فایل -