لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
آذربایجان غربی ارومیه مزایده 1400/03 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1400/12/14 1400/12/16 9 13:30 مشاهده فایل مشاهده فایل
همدان همدان مزایده 1400/02 خودرو سبک و سنگین ، موتور سیکلت و ملک ... 1400/12/07 1400/12/09 8 15 مشاهده فایل مشاهده فایل
یزد یزد مزایده 1400/66 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1400/12/07 1400/12/09 8:30 13:30 مشاهده فایل -
آذربایجان شرقی تبریز مزایده 1400/02 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1400/12/07 1400/12/09 8 15 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 1400/76 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1400/12/05 1400/12/08 8 15 مشاهده فایل مشاهده فایل
سمنان سمنان مزایده 1400/01 خودرو سبک و سنگین 1400/12/02 1400/12/04 8 18 مشاهده فایل مشاهده فایل
گلستان گرگان مزایده 1400/04 خودرو سبک و سنگین ، ملک و... 1400/12/03 1400/12/05 9 14 مشاهده فایل -
غرب استان تهران شهریار مزایده 1400/02 خودرو سبک و سنگین 1400/11/30 1400/12/02 8 14 مشاهده فایل -
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 1400/58 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1400/11/27 1400/11/30 8 15 مشاهده فایل مشاهده فایل
زنجان زنجان مزایده 1400/4 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت 1400/11/13 1400/11/18 9 13 مشاهده فایل مشاهده فایل