لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
شرق استان تهران ورامین مزایده 1402/01 خودرو سبک و سنگین 1402/03/07 1402/03/11 9 14 مشاهده فایل -
اصفهان اصفهان مزایده 1402/01 خودرو سبک و سنگین 1402/03/07 1402/03/11 8 14 مشاهده فایل -
تهران تهران مزایده 1402/01 خودرو سبک، سنگین، موتورسیکلت و ملک 1402/03/06 1402/03/09 9 14 مشاهده فایل -
گلستان گرگان مزایده 1402/01 خودرو سبک و موتور سیکلت 1402/03/06 1402/03/10 8 14 مشاهده فایل -
آذربایجان غربی ارومیه مزایده 1402/01 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/03/06 1402/03/10 14 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
خراسان رضوی مشهد مزایده 1402/01 خودرو سبک، سنگین، موتورسیکلت و زمین کشاورزی 1402/03/01 1402/03/06 9 14 مشاهده فایل -
قزوین قزوین مزایده 1402/01 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/02/31 1402/03/04 9 14 مشاهده فایل -
یزد یزد مزایده 1402/69 خودرو سبک، سنگین، موتورسیکلت و... 1402/02/27 1402/03/01 9 13 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 1402/139 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/02/23 1402/02/28 9 14 مشاهده فایل -
لرستان خرم آباد مزایده 1402/01 خودرو سبک، سنگین، موتورسیکلت و ملک 1402/02/17 1402/02/23 9 14 مشاهده فایل -