لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
کرمان کرمان مزایده 136 خودرو سبک و سنگین ،ملک 1400/11/10 1400/11/13 8 13 مشاهده فایل مشاهده فایل
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 82 خودرو سبک و سنگین موتورسیکلت و... 1400/10/27 1400/10/29 7 14 مشاهده فایل -
اصفهان اصفهان مزایده 1400/03 خودرو سبک و سنگین 1400/10/27 1400/10/29 8 13 مشاهده فایل -
خوزستان اهواز مزایده 1400/02 خودرو سبک و سنگین و ملک 1400/10/26 1400/10/29 8:30 14:30 مشاهده فایل -
مازندران ساری مزایده 1400/02 خودرو سبک ، ویلا و باغ 1400/10/04 1400/10/06 8 15 مشاهده فایل -
بوشهر بوشهر مزایده 1400/23 خودرو سبک 1400/09/27 1400/09/29 8 14:30 مشاهده فایل -
اردبیل اردبیل مزایده 1400/02 خودرو سبک و موتور سیکلت 1400/09/22 1400/09/24 8 14 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 1400/135 خودرو(سبک و سنگین) و ملک 1400/09/22 1400/09/25 8 13 مشاهده فایل -
گیلان رشت مزایده 1400/02 خودرو سبک 1400/09/21 1400/09/24 8 14 مشاهده فایل -
اصفهان اصفهان مزایده 1400/02 خودرو (سبک ، سنگین) موتورسیکلت 1400/09/20 1400/09/22 8 13 مشاهده فایل -