لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
خراسان رضوی مشهد مزایده 95/02 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت و املاک 1395/05/02 95/05/04 8:30 13 مشاهده فایل -
همدان همدان مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگین 1395/05/12 95/05/16 9 16 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 97 خودرو سبک و سنگین و املاک 1395/05/16 95/05/20 8 14 مشاهده فایل -
خوزستان اهواز مزایده 1400/02 خودرو سبک و سنگین و ملک 1400/10/26 1400/10/29 8:30 14:30 مشاهده فایل -
غرب استان تهران تهران مزایده 1400/01 خودرو سبک و سنگین 1400/10/25 1400/10/27 8 14 مشاهده فایل -
گلستان گرگان مزایده 1400/03 خودرو سبک و سنگین ، سیم کارت و ملک مسکونی 1400/10/11 1400/10/13 9 14 مشاهده فایل -
زنجان زنجان مزایده 95/01 خودرو سبک 1395/06/17 95/06/20 8:30 13 مشاهده فایل -
آدربایجان غربی ارومیه مزایده 95/03 املاک 1395/06/16 95/06/25 9 18 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 47 خودرو سبک و سنگین ،موتور سیکلت، املاک و سیم کارت 1395/06/13 95/06/16 9 14 مشاهده فایل -
کهکیلویه و بویراحمد یاسوج مزایده 95/01 خ.در. سبک و سنگین 1395/06/06 95/06/09 9 13:30 مشاهده فایل -