لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
کرمانشاه کرمانشاه مزایده 94/04 خودرو سبک و سنگین و مغازه 1394/12/15 1394/12/18 9:00 14:00 مشاهده فایل -
البرز کرج مزایده 96/01 خودروسبک و سنگین، آپارتمان 1396/12/22 96/12/24 9 14 مشاهده فایل -
هرمزگان بندرعباس مزایده 38 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت 1394/12/15 1394/12/18 8:00 14:00 مشاهده فایل -
یزد یزد مزایده 45 خودرو سبک و سنگین 1395/01/18 95/01/22 8 17 مشاهده فایل -
خوزستان اهواز مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگن 1395/0/22 95/01/25 8:30 14 مشاهده فایل -
ایلام ایلام مزایده 95/01 خودرو سبک 1395/01/28 95/01/30 9 14 مشاهده فایل -
آذربایجان غربی ارومیه مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت 1395/01/28 95/01/30 9 14 مشاهده فایل -
خراسان شمالی بجنورد مزایده 95/01 خودور سبک و سنگین و موتور سیکلت 1395/02/07 95/02/11 8 13 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 49 خودور سبک و سنگین و موتور سیکلت 1395/02/13 95/02/18 8 13 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 95 خودور سبک و سنگین و موتور سیکلت و املاک 1395/02/18 95/02/22 8 14 مشاهده فایل -