لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
بوشهر بوشهر مزایده 95/01 خودرو (سبک ، سنگین) 1395/08/09 95/08/13 9 13:30 مشاهده فایل -
آدربایجان شرقی تبریز مزایده 95/02 خودرو (سبک ، سنگین) 1395/08/01 95/08/04 8 14 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 48 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت/اموال منقول و غیر منقول 1395/07/28 95/08/02 9 14 مشاهده فایل -
البرز کرج مزایده 95/02 خودرو سبک و سنگین 1395/07/24 95/07/27 8 13 مشاهده فایل -
قزوین قزوین مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگین 1395/07/24 95/07/27 8 14 مشاهده فایل -
یزد یزد مزایده 47 خودرو سبک، سنگين و موتورسيكلت-اموال منقول 1395/07/24 95/07/28 8 16 مشاهده فایل -
تهران تهران مزایده 95/03 خودرو (سبک ، سنگین) موتورسیکلت 1395/07/17 95/07/19 9 13 مشاهده فایل -
خراسان رضوی مشهد مزایده 95/03 خودرو ( سبک،سنگین) ، موتور سیکلت 1395/07/13 95/07/17 8 13:30 مشاهده فایل -
مازندران ساری مزایده 95/02 خودرو سبک و سنگین 1395/07/012 97/07/15 8 15 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 98 خودرو (سبک ، سنگین) و ملک 1395/07/07 95/07/12 8 14 مشاهده فایل -