لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
سیستان و بلو چستان زاهدان مزایده 97/47 خودرو سبک و سنگین 1397/02/24 97/02/27 8 16 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 45 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت 1394/12/08 1394/12/11 9:00 14:00 مشاهده فایل -
خراسان رضوی مشهد مزایده 94/04 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت و خط همراه 1394/12/08 1394/12/10 8:00 13:30 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 112 خودرو سبک و سنگین و ملک 1397/02/23 97/02/27 8 14 مشاهده فایل -
کرمانشاه کرمانشاه مزایده 97/01 خودرو سبک و سنگین 1397/01/26 97/01/28 8 16 مشاهده فایل -
گلستان گرگان مزایده 97/01 خودروسبک و سنگین، موبایل 1397/01/26 97/01/28 8 16 مشاهده فایل -
قزوین قزوین مزایده 94/03 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت و غیر منقول 1394/12/08 1394/12/11 8:00 15:00 مشاهده فایل -
سیستان و بلو چستان زاهدان مزایده 97/47 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت 1397/01/19 1397/01/22 8 16 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 94 خودرو سبک و سنگین و ملک 1394/12/08 1394/12/12 8:00 14:00 مشاهده فایل -
زنجان زنجان مزایده 94/03 خودرو سبک و سنگین 1394/12/12 1394/12/15 8:30 15:00 مشاهده فایل -