لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
آذربایجان غربی ارومیه مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت 1395/01/28 95/01/30 9 14 مشاهده فایل -
یزد یزد مزایده 45 خودرو سبک و سنگین 1395/01/18 95/01/22 8 17 مشاهده فایل -
خوزستان اهواز مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگن 1395/0/22 95/01/25 8:30 14 مشاهده فایل -
کرمانشاه کرمانشاه مزایده 94/04 خودرو سبک و سنگین و مغازه 1394/12/15 1394/12/18 9:00 14:00 مشاهده فایل -
هرمزگان بندرعباس مزایده 38 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت 1394/12/15 1394/12/18 8:00 14:00 مشاهده فایل -
زنجان زنجان مزایده 94/03 خودرو سبک و سنگین 1394/12/12 1394/12/15 8:30 15:00 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 45 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت 1394/12/08 1394/12/11 9:00 14:00 مشاهده فایل -
خراسان رضوی مشهد مزایده 94/04 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت و خط همراه 1394/12/08 1394/12/10 8:00 13:30 مشاهده فایل -
قزوین قزوین مزایده 94/03 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت و غیر منقول 1394/12/08 1394/12/11 8:00 15:00 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 94 خودرو سبک و سنگین و ملک 1394/12/08 1394/12/12 8:00 14:00 مشاهده فایل -