لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
کرمانشاه کرمانشاه مزایده 98/01 خودرو سبک و مغازه 1398/05/07 98/05/09 8 15 مشاهده فایل -
یزد یزد مزایده 57 ...خودرو سبک و سنگین موتور سیکلت و 1398/04/29 98/04/31 8 14 مشاهده فایل -
اصفهان اصفهان مزایده 98/02 ...خودرو سبک و سنگین موتور سیکلت و 1398/04/29 98/04/31 8 13 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 122 خودرو سبک و سنگین موتور سیکلت 1398/04/16 98/04/19 8 13 مشاهده فایل -
خراسان رضوی مشهد مزایده 98/01 خودرو سبک و سنگین ، موتور سیکلت، ملک ، خط تلفن و ... 1398/04/15 98/04/18 8 15 مشاهده فایل -
گلستان گرگان مزایده 98/01 خودرو سبک و سنگین، موتور سیکلت 1398/04/06 98/04/11 9 13:30 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 98/65 خودرو سبک و سنگین، موتور سیکلت 1398/04/05 98/04/09 8 15 مشاهده فایل -
بوشهر بوشهر مزایده 20 خودرو سبک و سنگین 1398/0307 98/03/09 8 13 مشاهده فایل -
تهران تهران مزایده 98/02 خودرو سبک سنگین، ملک 1398/03/27 98/03/29 9 14 مشاهده فایل -
اردبیل اردبیل مزایده 98/01 خودرو سبک 1398/03/27 98/03/29 8 15 مشاهده فایل -