لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
گلستان گرگان مزایده 1402/02 خودرو سبک و سنگین 1402/04/28 1402/05/02 8 14 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 1402/140 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/04/28 1402/05/02 7:30 13 مشاهده فایل -
آذربایجان غربی ارومیه مزایده 1402/02 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/04/25 1402/04/29 8 13 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 1402/79 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/04/14 1402/04/19 7 13 مشاهده فایل -
مازندران ساری مزایده 1402/01 خودرو سبک 1402/04/06 1402/04/12 9 14 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 1402/93 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/03/28 1402/04/01 8 14 مشاهده فایل -
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 1402/67 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/03/28 1402/04/01 9 14 مشاهده فایل -
کرمانشاه کرمانشاه مزایده 1402/01 خودرو سبک و سنگین 1402/03/25 1402/03/30 9 14 مشاهده فایل -
سمنان سمنان مزایده 1402/01 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/03/16 1402/03/21 8 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
مرکزی اراک مزایده 1402/01 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/03/07 1402/03/11 9 13 مشاهده فایل -