لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
گلستان گرگان مزایده 1400/1 مزایده عمومی 1400/03/01 1400/03/01 9 14 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 131 خودرو سبک و سنگین و ملک 1400/03/01 1400/03/03 8 13 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی خراسان جنوبی مزایده 77 مزایده خودرو 1399/12/18 1399/12/20 7 14 مشاهده فایل -
مرکزی اراک مزایده 99/2 مزایده عمومی 1399/12/16 1399/12/18 8 14 مشاهده فایل -
خوزستان اهواز مزایده 99/3 مزایده عمومی شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ 8:30 13:30 مشاهده فایل -
کرمانشاه کرمانشاه مزایده 99/2 مزایده عمومی شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ 8 15 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 99/72 خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ 8 14:30 مشاهده فایل -
خراسان شمالی خراسان شمالی مزایده 99/2 مزایده عمومی چهار شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ 8 15 مشاهده فایل -
اردبیل اردبیل مزایده 99/2 مزایده خودرو سبک و سنگین چهار شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ 8 15 مشاهده فایل -
کردستان سنندج مزایده 99/1 مزایده عمومی دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ چهار شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 8 14 مشاهده فایل -