لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
زنجان زنجان مزایده 99/3 مزایده خودرو سبک و سنگین دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ چهار شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 9 13 مشاهده فایل -
قم قم مزایده 99/2 خودرو سبک و سنگین یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ 8 15 مشاهده فایل -
یزد یزد مزایده 63 مزایده خودرو دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ پنج‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ 8 14 مشاهده فایل -
قزوین قزوین مزایده 99/02 مزایده عمومی شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ 8 14 مشاهده فایل -
بوشهر بوشهر مزایده 21 مزایده خودرو سبک و سنگین شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ 8 15 مشاهده فایل -
قم قم مزایده 99/1 مزایده خودرو شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ 8 15 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 99/71 مزایده خودرو پنج‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 8 14 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی خراسان جنوبی مزایده 76 مزایده عمومی سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 7 14 مشاهده فایل -
کهگیلویه بویراحمد یاسوج مزایده 99/21 مزایده خودرو دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 8 15 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 130 مزایده خودرو دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ چهار شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ 8 13 مشاهده فایل -